Tárhelycsomagok

Tárhelycsomagok
Csomag neve Éves díj (nettó HUF) Éves díj (bruttó HUF) Csomag tartalma
Gartel Domain
3.600 4.572 1db domain, 200MB levelezésre felhasználható tárhely, 1db emailcím, IMAP, webmail
Gartel Static
6.000 7.620 1db domain, 1db aldomain, 600MB tárhely + 600MB levelezési tárhely, 6db emailcím, IMAP, webmail
Gartel Too Light 12.000 15.240 1db domain, 2db aldomain, 4GB tárhely + 4GB levelezési tárhely, CGI, SQL, PHP, Perl, 20db emailcím, IMAP, webmail
Gartel Light 21.600 27.432 1db domain, 5db aldomain, 10GB tárhely + 10GB levelezési tárhely, CGI, SQL, PHP, Perl, 100db emailcím, IMAP, webmail
Gartel Medium 38.400 48.768 2db domain, 5db aldomain, domainregisztráció, 20GB tárhely + 20GB levelezési tárhely, CGI, SQL, PHP, Perl, WAP, JSP, 200db emailcím, IMAP, webmail
Gartel Hard 144.000 182.880 3 db domain, 10db aldomain, domainregisztráció, 60GB tárhely + 60GB levelezési tárhely, CGI, SQL, PHP, Perl, WAP, JSP, 1000db emailcím, IMAP, webmail
Gartel Mail+ 6.000 7.620 2GB levelezésre felhasználható tárhely
Opcionális szolgáltatások
Tárhelyhelyreállítás
(felhasználói hibából eredő problémák esetén)
20.000 25.400 sérült honlap helyreállítási díja (a mentési fázis 4 órás)

A tárhelycsomagok díja előre fizetendők a választott ütemezés szerint.
Érvényes 2012. 01. 01.-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (kivonat)

3. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja szerverein azokat a szolgáltatás-csomagokat, amelyeket jelen szerződésben a Megrendelő megjelölt.
 2. A Szolgáltató köteles a Tárhely elérhetőségét évi maximálisan 4 hibanap (1%) kiesési idővel biztosítani.
 3. A Szolgáltató köteles az esetlegesen fellépő hibák kijavítását 8 munkaórán belül megkezdeni, és a hibát 24 munkaórán belül kijavítani.
 4. A Szolgáltató köteles a Tárhely folyamatos elérhetőségét minimálisan 64 kbps sebességű bérelt vonalon biztosítani az Internet oldaláról.

4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

 1. A Szolgáltató jogosult a megrendelés után a szolgáltatás megkezdésével egy időben a megrendelt szolgáltatás díjazásának megfelelő számla kibocsájtására. A számla kibocsájtása a szerződés szerint történhet papír alapon vagy elektronikus úton (.pdf formátumban, időbélyeggel ellátva és emailben megküldve).
 2. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt írásban tájékoztatnia kell Megrendelőt. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 3. A Szolgáltató 30 napot meghaladó díj nemfizetés esetén jogosult a tárhely használatának korlátozására és a tárhely elérhetősége alatt a díj nemfizetésre vonatkozó információ elhelyezésére. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.
 4. A Szolgáltató 45 napot meghaladó díj nemfizetés esetén jogosult a szerződés egyoldalú azonnali hatályú felmondására.
 5. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.
 6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 45 napot meghaladó díj nemfizetés miatt felmondott szerződés – és egyúttal megszüntetett tárhely – rendkívüli, azonnali visszaállítási díja egyszeri 20.000,- Ft + Áfa.
 7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a díj nemfizetés miatt felbontott szerződéssel (megszüntetett tárhellyel) kapcsolatban semmiféle kártérítésre nem jogosult a Szolgáltató felől; az ilyen esetben bekövetkező adatvesztés stb. a Megrendelőt terheli.
 8. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő jogsértő tevékenysége kapcsán a Megrendelőt figyelmeztetni, illetve jelen szerződést egyoldalúan felmondani.
 9. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által elhelyezett anyagot az Internet Szolgáltatók Tanácsának hálózathasználati irányelvei alapján átvizsgálni, és az ebbe ütköző részekről a Megrendelőt figyelmeztetni.

5. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

 1. A Szolgáltató nem vállal sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget:
 • a Megrendelő által elhelyezett információ valódiságáért
 • a Megrendelő által elhelyezett információ szerzői jogot sértő tartalmáért és annak következményeiért
 • a Megrendelő által elhelyezett információ erkölcsi, etikai tisztaságáért

6. A MEGRENDELŐ JOGAI

 1. A Megrendelő jogosult: a megrendelt szolgáltatások keretein belüli korlátlan igénybevételre.

7. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő köteles:

 1. Az információ elhelyezésénél a törvényességi és etikai szabályokat betartani.
 2. A Szolgáltató által kapott jogosultságokat csak a fenti műszaki célok számára igénybe venni.
 3. Az adataiban bekövetkezett változásokat a Szolgáltató számára 15 napon belül írásban (postai levél, fax vagy email) jelezni.
 4. A megjelölt tárhelycsomag szolgáltatási díját a Szolgáltató felé az alábbi megjelölt fizetési módon minden év november 20-ig a következő naptári év teljes egészére megfizetni. Amennyiben a szerződéskötés év közben történik, úgy arról a szerződéssel együtt a Megrendelő az adott év hátralévő időszakát időarányosan 30 napon belül köteles megfizetni. A megfizetés tényét a Szolgáltató számlával igazolja.

9. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A FELMONDÁS SZABÁLYAI

 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép érvénybe, egy év időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, kivéve, ha Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban felmondja a szerződést.
 2. A szerződő felek bármikor felmondhatják a szerződést indoklás nélkül. A felmondás csak írásban történhet, a felmondási idő 30 nap.
 3. Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik szerződő fél elmulasztja jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. A felmondás nem mentesíti egyik felet sem a felmondáskor fennálló kötelezettségei alól.
 4. Megrendelő a szerződéskötést követő 30 napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést, ebben az esetben Szolgáltató köteles visszafizetni a teljes befizetett szolgáltatási díjat.
 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Hozzászólások lezárva.